Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchůdku Vařit či nevařit? Martin Třešňák je registrovaným správcem osobních údajů (dále též „správce“) a je veden na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067743. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefon) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

  • Svým souhlasem s obchodními podmínkami při nákupu našich produktů nebo při založení vašeho uživatelského účtu udělujete správci výslovný souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se shromážděním a zpracováním všech vámi poskytnutých osobních údajů.
  • Souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě a veřejně dostupné. Zprávy od nás obdržíte maximálně párkrát do roka.
  • Potvrzujete, že tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu neurčitou, do písemného odvolání zaslaného na adresu nebo email správce. Potvrzujete také, že jste byli upozorněni na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů správcem, zejména na práva podle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů a o povinnosti správce poskytnout informaci o zpracování osobních údajů.
  • Berete na vědomí, že osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány jen pro účely uskutečnění plnění správcem a nebudou jinak zveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání přepravci – v našem případě České poště).

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas však může kdykoli odvolat anebo zasílání zpráv od nás odhlásit.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.